ອາຫານເປັນພິດ ມີອາການແນວໃດ?

ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຖ້າມີອາການທ້ອງໃສ້ປັ່ນປ່ວນ, ເຈັບທ້ອງ, ຖອກຖທ້ອງ, ປວດຮາກ, ຮາກ ຈົນເຖິງອາການເຈັບຫົວ, ປວດເມື່ອຕາມຕົນໂຕ ບາງຄົນອາດມີອາການເປັນໄຂ້ໄດ້ພ້ອມ ແລ້ວກ່ອນນີ້ໄດ້ໄປກິນອາຫານນອກບ້ານ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ໝັນໃຈວ່າອາຫານນັ້ນສະອາດຫຼືບໍ່ ອາດສົງໃສໄດ້ວ່າເກີດພາວະອາຫານເປັນພິດນໍາຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ

1. ສາເຫດຂອງອາຫານເປັນພິດ ແມ່ນມາຈາກໃສແດ່?

ສາເຫດຂອງອາຫານເປັນພິດ ແມ່ນມາຈາກການກິນອາການທີ່ມີສານພິດປົນເປື້ອນ, ບໍ່ສະອາດເຂົ້າໄປ ເຊິ່ງມາຈາກ:

  • ອາຫານທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ
  • ປົນເປື້ອນສານເຄມີ.
  • ພືດທີ່ເປັນພິດ ຫຼື ພືດທີ່ມີສານຂ້າແມງໄມ້ຕົກຄ້າງ.
  • ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກຊີ້ນສັດ ທີ່ປຸງສຸກໆ-ດິບໆ, ຊີ້ນສັດທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ
  • ອາຫານກະປ໋ອງ
  • ອາຫານທະເລ
  • ອາຫານຄ້າງຄືນທີ່ບໍ່ໄດ້ອຸ່ນ, ອາຫານບູດເນົ່າ.

2. ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈາກອາຫານເປັນພິດ ມີຄືແນວໃດ?

ຖ້າເຮົາຖອກທ້ອງຫຼາຍຈາກອາຫານເປັນພິດ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາມີອາການຂາດນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່, ບາງຄົນອາດມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເກີດອາການອັກເສບທີ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ບາງຄັ້ງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວອາດເຂົ້າໄປສູ່ກະແສເລືອດ ເຊິ່ງຖ້າເຂົ້າໄປໃນກະແສເລືອດແລ້ວກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເລືອດເປັນພິດໄດ້. ຖ້າພິດນັ້ນແມ່ນມາຈາກ ສານເຄມີ ຫຼື ພືດຜັກທີ່ມີສານຕົກຄ້າງຈາກສານພິດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນຢາຂ້າແມງໄມ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ຂາດສະຕິ, ຮ້າຍແຮງອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: http://health.kapook.com/view31279.html

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: hukmiplan.com
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ
ໂທ: 020 55 566 617 
#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້