//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/HMP_Header-Title_Section_1.jpg
//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/Welcome_Section.png

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ຮັກມີແຜນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງການຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການມີຊີວິດທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິທາງເພດຂອງທ່ານ, ຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງວິທີການຄຸມກຳເນີດ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອເວລາຖືພາ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຖາມຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະມີກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດໄດ້
ໂດຍຜ່ານຂໍ້ຄວາມ Facebook Page ຫຼື ເບີໂທສາຍດ່ວນ
ໂທ: 020-5556-6618 ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ: 13:30 – 17:00
ໂທ: 020-5556-6617 ທຸກວັນ ເວລາ: 16:00 – 20:00 .

ວິທີການຄຸມກຳເນີດ

ການຄຸມກໍາເນີດ ເປັນວິທີການປ້ອງກັນການຖືພາ, ທ່ານມີທາງເລືອກໃນການຄຸມກໍາເນີດ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ວິທີການທັງໝົດ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້.

ການຖືພາ

https://hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/HMP-Button-600X600-400x400.jpg
ທ່ານອາດຕ້ອງການຄໍາຕອບ ວ່າການຖືພາເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ຫຼື ທ່ານອາດກຳລັງຖືພາ ແລະ ຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງທ່ານ
ຈົນໄປເຖິງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນເວລາຖືພາ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ພວກເຮົາມີຄຳຕອບ.

ເພດສຳພັນ, ສັງຄົມ ແລະ ສິດທິ

https://hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/255-Converted-3-600x600.png

ຄວາມມັກທາງເພດ ຫຼື ຕົວຕົນເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕາມເພດ, ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນເພດໃດ, ຄວາມມັກທາງເພດແບບໃດ, ຄວນປະຕິບັດຕົວແນວໃດໃນສັງຄົມ ພວກເຮົາມີຄຳຕອບໃຫ້ກັບທ່ານໃນທີ່ນີ້.

ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ

https://hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1-600x600.png

 

ຄວາມສຸກຂອງຫຼາຍຄົນໃນການມີເພດສຳພັນ ຄືບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ການຖືພາແມ່ນບໍ່?, ເຮົາຈະບໍ່ກັງວົນໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພແລ້ວບໍ່? ຖ້າຍັງ ເຮົາມາຫາຄຳຕອບໄປພ້ອມໆກັນ.

ໄວໜຸ່ມ

//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/VIRA0736.png

 

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ, ຄວາມສຳພັນຕ່າງໆ, ການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ແມ່ນບໍ່? ເຈົ້າມາຖືກບ່ອນແລ້ວ ເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ເລີຍ.

ຄົ້ນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ: