img

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ ຮັກມີແຜນ, ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການມີຊີວິດທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບດີ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງເພດຂອງທ່ານ, ຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງວິທີການຄຸມກຳເນີດ,ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອເວລາຖືພາ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານ ສາມາດ ຖາມຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະມີກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເພດ.

ວິທີການຄຸມກຳເນີດ

ການຄຸມກໍາເນີດ ເປັນວິທີການປ້ອງກັນການຖືພາ, ທ່ານມີທາງເລືອກໃນການຄຸມກໍາເນີດ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ວິທີການທັງໝົດ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້.

ການຖືພາ

//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/positive-pregnancy-test-1.jpg

 

ທ່ານອາດຕ້ອງການຄໍາຕອບ ວ່າການຖືພາເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ຫຼື ທ່ານອາດກຳລັງຖືພາ ແລະ ຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງທ່ານ ຈົນໄປເຖິງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນເວລາຖືພາ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ພວກເຮົາມີຄຳຕອບ.

ເພດສຳພັນ, ສັງຄົມ ແລະ ສິດທິ

https://hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/SSR-Icon-02-2-350x350.png

ຄວາມມັກທາງເພດ ຫຼື ຕົວຕົນເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕາມເພດ, ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນເພດໃດ, ຄວາມມັກທາງເພດແບບໃດ, ຄວນປະຕິບັດຕົວແນວໃດໃນສັງຄົມ ພວກເຮົາມີຄຳຕອບໃຫ້ກັບທ່ານໃນທີ່ນີ້.

ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ

//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_9957.png

 

ຄວາມສຸກຂອງຫຼາຍຄົນໃນການມີເພດສຳພັນ ຄືບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ການຖືພາແມ່ນບໍ່?, ເຮົາຈະບໍ່ກັງວົນໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພແລ້ວບໍ່? ຖ້າຍັງ ເຮົາມາຫາຄຳຕອບໄປພ້ອມໆກັນ.

ໄວໜຸ່ມ

//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/psi-511.png

 

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ, ຄວາມສຳພັນຕ່າງໆ, ການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ແມ່ນບໍ່? ເຈົ້າມາຖືກບ່ອນແລ້ວ ເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ເລີຍ.

ຄົ້ນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ: