//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2022/08/HMP_Header-Title_Section-Find-Provider.png

ຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວິທີການ ຄຸມກຳເນີດ ຫຼື ສອບຖາມກ່ຽວກັບ ບັນຫາອື່ນໆ ລວມທັງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງທ່ານໄດ້*

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການລຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ການດູແລຫຼັງການລຸລູກແມ່ນສາມາດປຶກສາທ່ານໝໍຢູ່ໂຮງໝໍລັດເທົ່ານັ້ນ

ສະຖານທີ່ເມືອງແຂວງເບີ​ໂທລະ​ສັບ
ສຸກສາລາບ້ານຄອນໂຂງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຂີ້ນາກໂຂງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງໂຂງໂຂງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງມູນລະປະມຸກມູນລະປະໂມກຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລານາຈານສຸຂຸມາຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາບ້ານບູ່ນປະທຸມພອນຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງສຸຂຸມາສຸຂຸມາຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາໜອງພັນວົງສຸຂຸມາຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງຈໍາປາສັກຈໍາປາສັກຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍແຂວງອັດຕະປືສາມັກຄີໄຊອັດຕະປື
ໂຮງໝໍເມືອງປະທຸມພອນປະທຸມພອນຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຈໍາປາສັກຈໍາປາສັກຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາໜອງແຕ້ຈໍາປາສັກຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງໂພນທອງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງປາກເຊປາກເຊຈໍາປາສັກ
ຄຣີນິກໄຊສະໜຸກປາກເຊຈໍາປາສັກ020 99481919, 020 59586403
ຄຣີນິກຈັນວັນເພັງປາກເຊຈໍາປາສັກ020 98435924
ຄຣີນິກສຸດສະດາປາກເຊຈໍາປາສັກ020 22263008
ຄຣີນິກວຽງສີປາກເຊຈໍາປາສັກ030 58644108
ຄຣີນິກສົມສະໜຸກປາກເຊຈໍາປາສັກ020 96369162
ຄຣີນິກແມ່ຂອງການຢາປາກເຊຈໍາປາສັກ030 5491208
ຄຣີນິກຄໍາຄ້າຍປາກເຊຈໍາປາສັກ020 22752276
ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກປາກເຊຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຫ້ວຍອງປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາໜອງໄຮ່ໂຄກໂພນທອງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາແບ່ງພູຄໍາສາມັກຄີໄຊອັດຕະປື
ຄຣີນິກຄິດສະແຫວງປາກເຊຈໍາປາສັກ020 55646791
ສຸກສາລາດົງຍາງໂພນທອງຈໍາປາສັກ
ຄຣີນິກອານຸລີປາກເຊຈໍາປາສັກ020 56846977, 020 76233333
ໂຮງໝໍເມືອງປາກຊ່ອງປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາອີຕູ່ປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາສະຜ່າຍຊະນະສົມບູນຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຫຼັກທີ 8ບາຈຽງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງບາຈຽງບາຈຽງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລານາແກ່ວຊະນະສົມບູນຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຜັກກູດປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງຊະນະສົມບູນຊະນະສົມບູນຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາຄໍາແປງຊະນະສົມບູນຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາພໍ່ເຂັມເລົ່າງາມສາລະວັນ
ສຸກສາລານາຂາມຊະນະສົມບູນຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍເມືອງທ່າແຕງທ່າແຕງເຊກອງ
ໂຮງໝໍເມືອງເລົ່າງາມເລົ່າງາມສາລະວັນ
ສຸກສາລາເເກ້ງຫວດຄົງເຊໂດນສາລະວັນ
ສຸກສາລາໜອງແກເລົ່າງາມສາລະວັນ
ສຸກສາລາທ່າຫຼວງຄົງເຊໂດນສາລະວັນ
ສຸກສາລານາເມກຄົງເຊໂດນສາລະວັນ
ສຸກສາລາຂົວເສັດສາລະວັນສາລະວັນ
ສຸກສາລາດ່ານລະຄອນເພັງສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຄົງເຊໂດນຄົງເຊໂດນສາລະວັນ
ສຸກສາລາຫ້ວຍໂຄນວາປີສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງວາປີວາປີສາລະວັນ
ສຸກສາລາຄອນສາຍວາປີສາລະວັນ
ສຸກສາລາສະພາດວາປີສາລະວັນ
ສຸກສາລາບຶງໄຊສາລະວັນສາລະວັນ
ສຸກສາລາບຶງຂາມສາລະວັນສາລະວັນ
ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນສາລະວັນສາລະວັນ
ສຸກສາລາຫຼັກ 90ລະຄອນເພັງສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງລະຄອນເພັງລະຄອນເພັງສາລະວັນ
ສຸກສາລາແຕຢໍຕຸ້ມລານສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຕຸ້ມລານຕຸ້ມລານສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງທ່າປາງທອງທ່າປາງທອງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງຕາໂອ້ຍຕາໂອ້ຍສາລະວັນ
ສຸກສາດົງດອກໄມ້ໄຊພູທອງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງສອງຄອນສອງຄອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາລະຫານໍ້າສອງຄອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາຕາຮວກຕາໂອ້ຍສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງສະໝ້ວຍສະໝ້ວຍສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊພູທອງໄຊພູທອງສະຫວັນນະເຂດ
ຄຣີນິກປັດທຸມມາໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ020 55641652
ຄຣີນິກພານຄໍາໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ020 55644347
ໂຮງໝໍເມືອງນອງນອງສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາດົງໂພສີໄຊພູທອງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງຈໍາພອນຈໍາພອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາໜອງລໍາຈັນຈໍາພອນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງໄກສອນໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາທາດອີງຮັງໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາແດນສະຫວັນເຊໂປນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາກູດບອນຈໍາພອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາພິນໄຕ້ອຸທຸມພອນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງອຸທຸມພອນອຸທຸມພອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາມັນຈິເຊໂປນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາໜອງບົວທອງອຸທຸມພອນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງເຊໂປນເຊໂປນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງອາດສະພອນອາດສະພັງທອງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງວິລະບູລີວິລະບູລີສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງເຊບັ້ງໄຟເຊບັ້ງໄຟຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງໜອງບົກໜອງບົກຄໍາມ່ວນ
ຄຣີນິກອຳພອນທ່າແຂກຄໍາມ່ວນ020 55626852
ໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນທ່າແຂກຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງມະຫາໄຊມະຫາໄຊຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງຍົມມະລາດຍົມມະລາດຄໍາມ່ວນ
ສຸກສາລາຫີນບູນຫີນບູນຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງນາກາຍນາກາຍຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງຫີນບູນຫີນບູນຄໍາມ່ວນ
ສຸກສາລາບ້ານຮ່ອມຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຣີນິກ ດຣ ມະໄລພັນຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 28929789
ຄຣີນິກທ່າມ່ວງຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 77114740
ໂຮງໝໍເມືອງຫາດຊາຍຟອງຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງສີສັດຕະນາກສີສັດຕະນາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຊະນະຄາມຊະນະຄາມວຽງຈັນ
ຄຣີນິກຊາວໜຸ່ມວຽງຈັນຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 99539433
ຄຣີນິກໂພນທັນໃຕ້ໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 77272272
ຄຣີນິກໂພນສະຫວັນສີສັດຕະນາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55418424
ຄຣີນິກແມ່ຂອງຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55704288
ຄຣີນິກ ດຣ ອາລົງກອນສີໂຄດຕະບອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 22245407
ຄຣີນິກ ດຣ ຈັນສີສີໂຄດຕະບອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 22214996
ຄຣີນິກເວດສະພົງຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55511380
ໂຮງໝໍເມືອງສີໂຄດຕະບອງສີໂຄດຕະບອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊເສດຖາໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 99902333
ຄຣີນິກມິດຕະພາບໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55405116
ສຸກສາລາໝາກນາວປາກງື່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຣີນິກສີວິໄລໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55405116
ຄຣີນິກ ດຣ ສົມພູນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ030 5513063
ຄຣີນິກ ດຣ ສຸມຸນທາຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2236800
ໂຮງໝໍເມືອງນາຊາຍທອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາໂຄກສີວິໄລໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາປາກຕ້ອນສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຣີນິກ ດຣ ນາລີນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 29450776
ໂຮງໝໍເມືອງປາກງື່ມປາກງື່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຄໍາເກີດຄໍາເກີດບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງສັງທອງສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາແສນຈະເລີນຊະນະຄາມວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໝື່ນໝື່ນວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງປາກກະດິງ ປາກກະດິງບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງທຸລະຄົມທຸລະຄົມວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປາກຊັນບໍລິຄໍາໄຊ
ສຸກສາລາດອນກວາດວຽງຄໍາວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງວຽງຄໍາວຽງຄໍາວຽງຈັນ
ສຸກສາລາຜາສັງເຟືອງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນວຽງຄໍາວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງໂພນໂຮງວຽງຈັນ
ສຸກສາລານາຊໍາຫີນເຫີບວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງວຽງທອງວຽງທອງບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງແກ້ວອຸດົມແກ້ວອຸດົມວຽງຈັນ
ສຸກສາລາໂພນແບ່ງເຟືອງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາແກ້ວກູ່ແກ້ວອຸດົມວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງບໍລິຄັນບໍລິຄັນບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງຫີນເຫີບຫີນເຫີບວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງເຟືອງເຟືອງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາຜາບອງຫີນເຫີບວຽງຈັນ
ສຸກສາລາສົມບູນວັງວຽງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງແມດແມດວຽງຈັນ
ສຸກສາລານາມອນວັງວຽງວຽງຈັນ
ສຸກສາລານາມ່ວງວັງວຽງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງວັງວຽງວັງວຽງວຽງຈັນ
ສຸກສາລານາກ້າງປາແມດວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໝອກໝອກຊຽງຂວງ
ສຸກສາລາຜາຕັ້ງວັງວຽງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາບ້ານຈຽງກາສີວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງກາສີກາສີວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍແຂວງໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງຜາໄຊຜາໄຊຊຽງຂວງ
ສຸກສາລາເນີນສະຫວ່າງນານຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງພູຄູນພູຄູນຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງໜອງເເຮດໜອງແຮດຊຽງຂວງ
ໂຮງໝໍເມືອງນານນານຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງພູກູດພູກູດຊຽງຂວງ
ໂຮງໝໍເມືອງຄໍາຄໍາຊຽງຂວງ
ໂຮງໝໍເມືອງຫົງສາຫົງສາໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງຊຽງເງິນຊຽງເງິນຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງ
ຄຣີນິກພູວະນາຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງ020 55612488
ຄຣີນິກພະນົມສິດຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງ020 55771362
ຄຣີນິກສຸພາພອນຫຼວງພະບາງຫຼວງພະບາງ020 22993322
ໂຮງໝໍເມືອງຈອມເພັດຈອມເພັດຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໄຊໂພນໄຊຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງປາກອູປາກອູຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງປາກແຊງປາກແຊງຫຼວງພະບາງ
ຄຣິຮິດເນັ້ງຊົ່ງນໍ້າບາກຫຼວງພະບາງ020 59355585
ໂຮງໝໍເມືອງວຽງໄຊວຽງໄຊຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງວຽງຄໍາວຽງຄໍາຫຼວງພະບາງ
ສຸກສາລານໍ້າຖ້ວມນໍ້າບາກຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງງອຍງອຍຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງນໍ້າບາກນໍ້າບາກຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງໂພນທອງຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊເສດຖາໄຊເສດຖາອັດຕະປື
ໂຮງໝໍເມືອງສະໜາມໄຊສະໜາມໄຊອັດຕະປື
ໂຮງໝໍເມືອງສະຊານໄຊຊານໄຊອັດຕະປື
ໂຮງໝໍເມືອງພູວົງພູວົງອັດຕະປື
ສຸສາລາສະແຄະໄຊເສດຖາບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງທ່າພະບາດທ່າພະບາດບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງຈໍາພອນໄຊຈໍາພອນບໍລິຄໍາໄຊ
ສຸກສາລາກາຫຼົງປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາແກ້ງເກຍບາຈຽງຈໍາປາສັກ
ສຸກສາລາປາກບອງປາກຊ່ອງຈໍາປາສັກ
ໂຮງໝໍແຂວງຫົວພັນຊໍາເໜືອຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຮ້ຽມຮ້ຽມຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຊໍາໄຕ້ຊໍາໄຕ້ຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງຊຽງຄໍ້ຊຽງຄໍ້ຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງກວນກວນຫົວພັນ
ໂຮງໝໍເມືອງບົວລະພາບົວລະພາຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊບົວທອງໄຊບົວທອງຄໍາມ່ວນ
ໂຮງໝໍເມືອຄູນຄໍາຄູນຄໍາຄໍາມ່ວນ
ສຸກສາລາບ້ານທ່າລະຄອນເພັງສາລະວັນ
ສຸກສາລາວັງເປືອຍເລົ່າງາມສາລະວັນ
ໂຮງໝໍເມືອງອາດສະພອນອາດສະພອນສະຫວັນນະເຂດ
ສຸກສາລາດອນຈັນລະມາມເຊກອງ
ສຸກສາລາຈັດສັນທ່າແຕງເຊກອງ
ສຸກສາລາຈຸນລາທ່າແຕງເຊກອງ
ສຸກສາລາກະປືທ່າແຕງເຊກອງ
ໂຮງໝໍເມືອງພີນພີນສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງຊົນນະບູລີຊົນນະບູລີສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊບູລີໄຊບູລີສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງເມືອງທ່າພະລານໄຊທ່າພະລານໄຊສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງໝໍແຂວງເຊກອງລະມາມເຊກອງ
ໂຮງໝໍເມືອງດາກຈຶງດາກຈຶງເຊກອງ
ໂຮງໝໍເມືອງກະລຶມກະລຶມເຊກອງ
ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດສີສັດຕະນາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊທານີໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍມິດຕະພາບຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍມະໂຫສົດສີສັດຕະນາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸກສາລາເຂດເມືອງໝື່ນໝື່ນວຽງຈັນ
ສຸກສາລາວບ້ານວັງໝື່ນວຽງຈັນ
ສຸກສາລາໂພນສະຫວາດໝື່ນວຽງຈັນ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊສະຖານໄຊສະຖານໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງພຽງພຽງໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງບໍ່ແຕນບໍ່ແຕນໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງຄອບຄອບໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ
ໂຮງໝໍເມືອງຄູນຄູນຊຽງຂວງ
ໂຮງໝໍແຂວງຊຽງຂວາງແປກຊຽງຂວງ
ໂຮງໝໍເມືອງແບງແບງອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງຮຸນຮຸນອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງຫຼາຫຼາອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງນາໝໍ້ນາໝໍ້ອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງງາງາອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງປາກແບງປາກແບງອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍເມືອງໄຊໄຊອຸດົມໄຊ
ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊໄຊອຸດົມໄຊ
ຄຣີນິກສີສົມບັດທ່າແຂກຄໍາມ່ວນ020 55643938
ຄຣິຮິກແສງເພັດໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ020 55626852
ຄຣີນິກທອງຈອນໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ020 55643938
ຄຣີນິກທັນວາໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ020 55641954
ຄຣີນິກລາດຊະວົງໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 55555283