ສົມທຽບແຕ່ລະວິທີການ

ປະສິດຕິພາບຂອງວິທີການຄຸມກຳເນີດແບບຕ່າງໆ

//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/Compare-Chart-02.jpg
 ປະສິດທິພາບໄລຍະເວລາຄຸມກໍາເນີດໃສ່ໃນຮ່າງກາຍປະລິມານປ້ອງກັນການຖືພາປ້ອງກັນ ພຕພ ແລະ ໂລກເອດປະເພດຮໍໂມນ
ຮ່ວງອະນາໄມ (ບັນຈຸທອງແດງ)99%10-12 ປີແມ່ນໃສ່ຄັ້ງດຽວປ້ອງກັນບໍ່ບໍ່ແມ່ນ
ຢາຝັງຄຸມກໍາເນີດ99%3 ປີແມ່ນຝັງຄັ້ງດຽວປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນ
ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ93%ຕ້ອງໄດ້ກິນທຸກໆມື້ຕົງເວລາບໍ່ແມ່ນກິນທຸກມື້ປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນ
ຖົງຢາງອະນາໄມ87%ໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ມີເພດສໍາພັນບໍ່ແມ່ນໃສ່ອັນດຽວຕໍ່ຄັ້ງປ້ອງກັນປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນ
ຢາສັກຄຸມກໍາເນີດ94%13 ອາທິດແມ່ນສັກເຂັມດຽວປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນ
ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນຫລັງຈາກຮ່ວມເພດຍິ່ງກິນຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນໄວເທົ່າໃດ ປະສິດທິພາບຍິ່ງສູງຂຶ້ນ5 ມື້ຫລັງຈາກຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນຄັ້ງດຽວປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນ
//hukmiplan.com/wp-content/uploads/2019/02/HMP-Side-Effect-2.jpg

ວິທີການຄຸມກໍາເນີດຈະມີຫລາຍວິທີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືກສາວ່າ ວິທີໃດເໜາະສົມສໍາລັບຕົວເຮົາ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາທີ່ສຸດ.

ແຕ່ລະວິທີການຄຸມກຳເນີດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ຄວນເລືອກວິທີການຄຸມກຳເນີດ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ວິທີຄຸມກໍາເນີດໃດເໝາະສົມກັບຕົວທ່ານທີ່ສຸດ ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາທ່ານໝໍໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫຼື ສາມາດປຶກສາພວກເຮົາໄດ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການນຳໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດ
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການນຳໃຊ້ຢາສັກຄຸມກຳເນີດ
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການນຳໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ

ຄົ້ນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ: