ລືມກິນຢາຄຸມກຳເນີດ ຈະເຮັດແນວໃດ? (ມີຄຳຕອບ)

  • ຖ້າລືມ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ❓ 😱😱😱
    ການກິນຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນທຸກມື້ ມື້ລະ 1 ເມັດ ແຕ່ບາງເທື່ອເຮົາກໍຍັງມີຫຼົງ ມີລືມ ມື້ນີ້ເລີຍຈະມາບອກໃຫ້ຮູ້ຫາກທ່ານລືມກິນແລ້ວຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ❓ 
    ເຮົາມາຮູ້ນຳກັນໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງຄຳຕອບຕາມ Link ລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ:

ຄຳຕອບ: https://hukmiplan.com/faq/#5
___________
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ

ໂທ: 020 55 566 617 


#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້ #ການຄູມກຳເນີດ #ການວາງແຜນຄອບຄົວ