ແມ່ຍິງຖືພາ ສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ບໍ່???

ອີງຕາມຂໍ້ມູນແນະນຳຫຼ້າສຸດ (ກັນຍາ 2021), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແນະນຳໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະເອົາລູກ ສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸການຖືພາ 12 ອາທິດຂຶ້ນໄປ.

ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາທີ່ອາຍຸການພືຖາຍັງບໍ່ຮອດ 12 ອາທິດ, ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການສະໝັກໃຈຢາກສັກແມ່ນສາມາດສັກໃຫ້ໄດ້ ແລະ ແມ່ຫລັງເກີດກໍ່ສາມາດເລືອກທີ່ຈະສັກວັກຊີນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກຮັບຮອງ EUL ຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກແມ່ນສາມາດສັກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: (1) ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health | Facebook

___

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
ຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ 
ໂທ: 020 55 566 617 
ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/
ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com
ຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg
#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້