ອາການທີ່ສະແດງອອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຖືພາ

ບັນດາສັນຍານທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໄວໜຸ່ມທີ່ກຳລັງຖືພາມີດັ່ງນີ້

 • ເລືອດໄຫຼອອກມາທາງຊ່ອງຄອດ
 • ເປັນໄຂ້, ໜາວສັ່ນ (ຄີງຮ້ອນ ອຸນຫະພຸມໃນຮ່າງກາຍສູງ)
 • ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ
 • ວິນຫົວປວດຮາກ ຫຼື ຮາກຫຼາຍ ຮຸນແຮງຜິດປົກກະຕິ
 • ມີອາການໂຕເຫຼືອງ
 • ຄວາມດັນເລືອດສູງ
 • ແນມເຫັນບໍ່ແຈ້ງ (ຕາລາຍ, ຕາມົວ)
 • ນ້ຳໜັກຂຶ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ: ໂຕບວມ, ໜ້າຕາ, ແຂນຂາບວມ
 • ມີອາການຊັກ
 • ລູກໃນທ້ອງບໍ່ມີການເໜັງຕີງ
 • ຍ່ຽວແສບ ຫຼື ເຈັບທ້ອງນ້ອຍຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຫາກມີບັນດາອາການທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງຄວນຕື່ນຕົວ ແລະ ຮີບໄປປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍໄວທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກອາການຕ່າງໆທີ່ເວົ້າມາ ເປັນສັນຍານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ ຫຼື ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.

ທີ່ມາ: ປຶ້ມຄູ່ມື ແນວທາງການສອນເພດວິຖີສຶກສາຢ່າງບູລະນາການສຳລັບຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ

_____

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ