Check ດ່ວນ!! ທ່ານມີອາການໄບໂພລາບໍ່?

ຄົນທີ່ເປັນໄບໂພລ່າຈະມີອາລົມແປປວນສະລັບກັນລະຫວ່າງ ອາລົມດີແດ່ ອາລົມຮ້າຍແດ່ ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີສະຖານະການໃດເລີຍ ຢູ່ດີໆອາການກໍ່ກຳເລີບເອງ, ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ມັກມີອາການ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບ ໂດຍທີ່ອາການຫຼັກໆມີດັ່ງນີ້

  • ມັກຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງມີຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ຄວາມສາມາດຫຼາຍ
  • ບໍ່ມັກນອນ ຕື່ນໝົດຄືນກໍບໍ່ເມື່ອ ແຖມຍັງລຸກໄປເຮັດວຽກໄດ້ຕໍ່ແບບສະບາຍ
  • ເວົ້າໄວ ເວົ້າຫຼາຍ
  • ມີຄວາມຄິດ ໂນ້ນນີ້ນັ້ນເຂົ້າມາໃນຫົວຕະຫຼອດເວລາ
  • ສະມາທິສັ້ນ ປ່ຽນເລື່ອງທີ່ໂຕເອງກຳລັງເວົ້າ ໄປເປັນເລື່ອງອື່ນແບບກະທັນຫັນ ຈົນຜູ້ຟັງ ນຳບໍ່ທັນ
  • ເຮັດກິດຈະກຳ ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ວາງແຜນດົນ ເລ່ນກິລາດົນ ນັ່ງດົນນິ່ງໆດົນໆ.
  • ມັກພິດພາດກັບການຕັດສິນໃຈ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ເງິນ ຫຼື ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ປຸບໆປັບໆ ແມ່ນຈົກຈ່າຍໂລດ.

ນອກຈາກນີ້ບາງຄົນທີ່ອາການກຳເລີບແຮງ ກໍມັກຫງຸດຫງິດ ເຖິງຂັ້ນທຳຮ້າຍຄົນອື່ນ, ເຊິ່ງອາການ ຂຶ້ນໆ ລົງໆນັ້ນບໍ່ມີຮູບແບບຕາຍຕົວແນ່ນອນ ອາດເປັນພາຍໃນໜຶ່ງມື້, ທິດໜຶ່ງ ເປັນເດືອນ ເປັນປີກໍ່ມີ

ອ້າງອີງຈາກ: https://www.bumrungrad.com/th/conditions/bipolar-disorder

ຮຽບຮຽງ: Mask

_____

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ