ນອນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ?

ສາຍນອນດົນ ນອນຊອດແຈ້ງຕ້ອງມາອ່ານ ເພາະວ່າທ່ານອນແຕ່ລະທ່ານັ້ນມີປະໂຫຍດຕ່າງກັນ ເພາະການນອນແມ່ນການພັກຜ່ອນຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນການນອນຕ້ອງນອນໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ທ່ານອນຫງາຍໂຕຕົງ: ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຄໍ ແລະ ໄມເກນ.

ທ່ານອນຫງາຍ: ມີໝອນຮອງກ້ອງຫົວເຂົ່າ (ບໍລິເວນຂໍ້ພັບ): ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຫຼັງ.

ທ່ານອນແຄງຂວາ: ຊ່ວຍເລື່ອງຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ ບໍ່ກົດທັບຫົວໃຈ.

ທ່ານອນແຄງຊ້າຍ: ຊ່ວຍແກ້ເລື່ອງປວດຫຼັງ.

ທ່ານອນກອດໝອນຂ້າງ: ຊ່ວຍແກ້ອາການນອນໂກນ ແລະ ຊ່ວຍແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ດີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ sleepkomfy.com

————————————-

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ